Statistikförfrågan som genomförs vart tionde år bland samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Genom enkäten inhämtas endast de uppgifter om gårdarna som inte fås från andra källor. Över hälften av de uppgifter som behövs för Lantbruksräkningen 2020 erhålls från olika register.

Lantbruksräkningen 2020 görs via webben från och med december. Statistikinsamlingen som görs vart tionde år omfattar samtliga jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland, som enligt uppgift är 46 000 då räkningen inleds. Undersökningen utreder det finländska lantbrukets struktur, det vill säga bland annat arbetskraften, företagsverksamheten och energiförbrukningen.

Lantbruksräkningen genomförs globalt enligt rekommendationer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). EU- och EES-länderna följer EU:s lagstiftning som styr lantbruksräkningen.

Lantbruksräkningen 2020 som inleds i december utförs för första gången av Naturresursinstitutet.

Statistikförfrågan på webben från och med december

Största delen av de uppgifter som behövs för lantbruksräkningen hämtas från olika register. Resten av uppgifterna samlas in från odlarna med en statistikförfrågan på webben 1.12.2020–15.2.2021.

Odlarna spelar en viktig roll i lantbruksräkningen, genom att svarsaktiviteten avspeglas direkt på hur tillförlitliga resultaten är och hurdan bild de ger av det finländska lantbrukets struktur. Resultaten utgör ett betydande informationsbestånd om utvecklingen inom jordbruket och trädgårdsodlingen.

– Gårdarna har långa traditioner och varje gård har med åren utvecklats till just sådan som den är. Varje jordbrukarfamilj arbetar och får sin utkomst på sitt sätt. Det finns otaliga olika produktionsinriktningar och verksamhetsformer. Dessutom har vi en mängd regionala särdrag, säger projektledare Jaana Kyyrä. Därför är det viktigt att varje odlare svarar på lantbruksräkningen och uppger sifferdata om sin gård, fortsätter hon.

Den statistik som bygger på lantbruksräkningen vittnar om strukturförändringen inom lantbruket. Såväl antalet gårdar som arbetsmängden inom jordbruket och trädgårdsodlingen har minskat. Ändå har produktionen av lantbruksprodukter hållits på samma nivå som tidigare genom att produktionen har blivit effektivare och gårdarna numera är betydligt större. Gårdarna och i synnerhet trädgårdsföretagen har satsat mycket på användningen av förnybara energiformer.

Indikator på lantbrukets förnyelse

Resultaten av Lantbruksräkningen 2020 ger viktig information till odlare, beslutsfattare och forskare. Resultaten används också i stor omfattning vid beredningen och uppföljningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Kvalitativ statistik stödjer företagsverksamheten på landsbygden och bidrar till utvecklingen inom hela livsmedelskedjan. Ett gemensamt mål är fästa avseende vid miljön och djurhälsan samt värna om en livskraftig landsbygd.

Uppgifterna som erhålls genom lantbruksräkningen görs tillgängliga för alla. Utifrån resultaten går det att reagera snabbt på förändrade förhållanden, genom att det finns tillgång till högklassiga grundläggande data om jordbrukets struktur. Lantbruksstatistiken ger svar på frågor som gäller bland annat livsmedelsförsörjning, försörjningsberedskap och effekter av tillgången på arbetskraft.

– Lantbruks- och trädgårdsföretagarna har en viktig roll för att lantbruksräkningen ska lyckas. Varje svar på förfrågan är viktigt, eftersom de uppgifter som inhämtas från gårdarna inte går att få någon annanstans ifrån. En stor del av uppgifterna i statistikinsamlingen erhålls från olika register, påminner Jaana Kyyrä.

Resultat av statistikinsamlingen publiceras först som preliminär statistik i slutet av 2021 och i den slutgiltiga statistiken i början av 2022.

Statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 genomförs på webbplatsen lantbruksrakning.fi. Där kan man också följa med den totala svarsaktiviteten i webbförfrågan och också se status för regionerna.

Mer information lämnas av Jaana Kyyrä, projektledare, jaana.kyyra@luke.fi, 029 532 6796


Lantbruksräkning är en global statistisk undersökning som utförs vart tionde år. I Finland utfördes den första lantbruksräkningen 1910. De samordnande organen för lantbruksräkningen inom EU och globalt är unionens statistikmyndighet Eurostat respektive FAO. Lantbruksräkningen genomförs i Finland av Naturresursinstitutet. Lantbruksräkningen 2020 genomförs i samarbete med Kantar TNS Oy.