Vad är lantbruksräkning?

Lantbruksräkning är en global statistisk undersökning som genomförs vart tionde år. I Finland genomförs den av Naturresursinstitutet.

Uppgifterna samlas in våren 2021 och de slutliga resultaten publiceras i början av 2022.

Vilka ska besvara statistikförfrågan?

Alla jordbruks- och trädgårdsföretagare i Finland ska besvara förfrågan. Totalt är dessa cirka 46 000 till antalet när lantbruksräkningen inleds.

Skyldigheten att svara på förfrågan är lagstadgad.

Svarspersonernas kontaktuppgifter hämtas ur Livsmedelsverkets stödregister.

Vad frågas det om i lantbruksräkningen?

Lantbruksräkningen utreder strukturen, arbetskraften, företagsverksamheten och energiförbrukningen inom lantbruket i Finland.

Läs svarsanvisningarna för omfattande förfrågan

När genomförs datainsamlingen?

De uppgifter som odlarna ska lämna in för lantbruksräkningen samlas in med en webbförfrågan till gårdarna och trädgårdsföretagen 1.12.2020–15.2.2021.

Webbförfrågan kompletteras vid behov med telefonintervjuer 15.1.2021–30.4.2021.

Hur genomförs datainsamlingen?

Över hälften av uppgifterna för lantbruksräkningen erhålls från lantbruksförvaltningens register och andra informationskällor. Återstoden av uppgifterna samlas in med ett webbformulär som är öppet 1.12.2020–15.2.2021 och som nu för första gången även kan besvaras mobilt med surfplatta eller smarttelefon.

Var fås användarkoder för att kunna delta?

Innan datainsamlingen börjar skickas följebrev och anvisningar om besvarande av webbformuläret till jordbruks- och lantbruksföretagarna per post.

Du ska logga in i förfrågan med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. I tjänsten suomi.fi, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kan odlaren även ge en fullmakt så att fullmaktstagaren kan fylla i webbförfrågan för odlaren.

Besvarar alla samma frågor?

Ungefär en tredjedel av alla jordbruks- och trädgårdsföretag får en omfattande förfrågan. Två tredjedelar av svarspersonerna får en kortfattad grundläggande förfrågan där de endast ska besvara frågor om gårdens ägarform, antalet utförda timmar jordbruksarbete, bevattning av åkerarealen och eventuell avtalsåkerareal.

Hur länge tar det att besvara förfrågan?

Det tar cirka tio minuter att besvara den grundläggande förfrågan och uppskattningsvis en halvtimme att besvara den omfattande förfrågan. Webbformuläret sparas automatiskt och det går att göra avbrott och återkomma till frågorna senare, innan formuläret slutligen skickas.

Det viktigaste är att odlarna svarar på webbförfrågan. Svaren kompletteras vid behov med telefonintervjuer.

Vilken nytta har jag av att delta?

Jordbruks- och lantbruksföretagarna har en viktig roll för att lantbruksräkningen ska lyckas. Varje svar är viktigt, eftersom svarsaktiviteten bland odlarna direkt påverkar tillförlitligheten i räkningen och därigenom ger en riktig bild av det finländska jordbrukets struktur.

Uppgifterna som erhålls genom lantbruksräkningen är tillgängliga för alla. Utifrån resultaten går det att reagera snabbt på förändrade förhållanden, genom att det finns tillgång till högklassiga grundläggande data om jordbrukets struktur. Lantbruksräkningen ger svar på frågor som gäller bland annat livsmedelsförsörjning, försörjningsberedskap och effekter av tillgången på arbetskraft.

Vad används uppgifterna till?

Av de uppgifter som erhålls genom den statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2020 och från registerkällor sammanställs statistik över jordbrukets struktur. Enskilda svarspersoners uppgifter kan inte identifieras utifrån de publicerade resultaten.

Deltagandet i förfrågan påverkar inte jordbruksstöden.

Registerkällor

Integrerade administrations- och kontrollsystemet för jordbruksstöd (Livsmedelsverket)

Arealerna för odlingsväxter, gårdens läge och övriga basuppgifter

Nötdjursregistret (Livsmedelsverket)

Antalen nötdjur

Registret för ekologisk produktion (Livsmedelsverket)

Odlingsarealerna och djurbesättningarna inom ekologisk produktion

Landsbygdsutvecklingsstöden (Livsmedelsverket)

Användning av stöden för landsbygdsutveckling

Får- och getregistret (Livsmedelsverket)

Antalen får och getter

Svinregistret (Livsmedelverket)

Antalet grisar

Examensregistret (Statistikcentralen)

Jordbrukarens lantbruksutbildning

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

Lantbruksavbytarnas arbetsmängd

Inkomstregistret (Skatteförvaltningen, Statistikcentralen)

Arbetsmängden för fast anställda på gårdarna

Uppgiftsskyldighet

Skyldigheten att svara på den statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2020 är fastställd i lag. Framställningen av statistiken regleras av statistiklagen.

Dataskydd är en grundläggande princip inom statistikverksamheten. Naturresursinstitutet har förbundit sig att iaktta dataskydd, och genom dataskyddet säkerställs att uppgifterna inlämnade av uppgiftslämnare behandlas konfidentiellt. Uppgifter på objektsnivå är sekretessbelagda, och de lämnas aldrig ut för administrativt beslutsfattande, undersökningar, tillsyn, rättegångar eller motsvarande ändamål.

Ta del av integritetsmeddelandet och läs mer om dataskyddet.