Lantbruksräkningen genomlyser lantbruket i Finland

Lantbruksräkningen 2020 är en statistik undersökning som alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland deltar i. Undersökningen utreder det finländska jordbrukets struktur samt arbetskraften och företagsverksamheten inom detta.

Lantbruksräkningen genomförs globalt enligt rekommendationer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). EU- och EES-länderna har egen lagstiftning som styr lantbruksräkningen. Materialet som erhålls vid lantbruksräkningen har en viktig roll vid planeringen av EU:s nya livsmedelssystem och är en viktig indikator på det finländska jordbrukets utveckling.

I Finland genomförs lantbruksräkningen av Naturresursinstitutet, som är den statistikmyndighet som ansvarar för framställningen av jordbruksstatistik i Finland.

Odlarnas svar är oersättliga

Varje odlares svar är viktiga för att lantbruksräkningen ska lyckas, från odlarna samlas nämligen endast sådan information in som inte kan fås från andra informationskällor. Merparten av uppgifterna för lantbruksräkningen erhålls från lantbruksförvaltningens register.

Lantbruksräkningen genomförs vart tionde år. I Finland genomfördes den föregående lantbruksräkningen 2010. Åren 2013 och 2016 genomfördes lantbrukets strukturundersökningar som skiljer sig från lantbruksräkningen endast genom att uppgifter inte samlas in från alla gårdar.

Vissa frågor i lantbruksräkningen och strukturundersökningarna är desamma och vissa varierar vid olika datainsamlingsomgångar. De frågor som alltid är inkluderade utgör en tidsserie som möjliggör uppföljning av jordbrukets strukturutveckling. Uppgifterna används i stor omfattning av olika aktörer.

Odlarnas svarsaktivitet har en direkt inverkan på resultatens tillförlitlighet.

De slutliga resultaten publiceras i början av 2022

Den globala statistiska undersökningen framställer aktuell information om jordbruket, som genomgår en omstrukturering. I Finland har lantbruksräkningen genomförts redan i drygt hundra års tid.

Resultaten av Lantbruksräkningen 2020 publiceras först i preliminär form i slutet av 2021 och i slutgiltig form i början av 2022, när materialet från lantbruksräkningen har tillställts Europeiska unionens statistikmyndighet Eurostat.

Resultat publiceras bland annat om arbetskraften, företagsverksamheten och energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Resultaten inkluderar även information om arealen av så kallad avtalsåker, djurplatstyperna och hanteringen av stallgödsel.

Resultaten publiceras i form av statistiska publikationer i Naturresursinstitutets statistikportal enligt statistikkalendarium som anmäls i förväg.