Lantbruksräkningen 2020 är en statistikundersökning som alla jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland deltar i. Två tredjedelar av alla svarspersoner svarar på en kortfattad grundläggande förfrågan och en tredjedel på en mera omfattande förfrågan. En beskrivning av de uppgifter som efterfrågas finns på den här sidan. Ta gärna del av frågorna innan du svarar.

I den omfattande versionen av Lantbruksräkningen 2020 ställs frågor om arbetsmängden inom jordbruk och trädgårdsodling, annan företags- och förvärvsverksamhet, lagring och hantering av gödsel, antal djurplatser samt energiförbrukningen på gårdarna 2020.

Det tar cirka en halvtimme att besvara den omfattande förfrågan.

Anvisningar för svarslämnare

I den omfattande webbförfrågan för lantbruksräkningen frågas efter följande information:

Vilken ägarform har gården eller företaget?

 • Familjejordbruk, jordbrukssammanslutning eller bolag, eller ägs av en sammanslutning (juridisk person)
 • Har familjejordbruket en eller flera ägare?

Om den person som sköter de uppgifter som hänför sig till gårdens/företagets normala verksamhet frågas följande uppgifter:

 • Födelseår och kön
 • Året när ansvarspersonen började sköta gården
 • Året för senaste generationsväxling på gården
 • Har ansvarspersonen fått utbildning i gårdens verksamhet 2020?

I ARBETSMÄNGD I JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSFÖRETAGEN 2020

Årsarbetsmängden inom jordbruket och trädgårdsodlingen på gården/företaget anges som individuella arbetstimmar för följande personer:

 • Person som sköter gården
 • Lägenhetens ägare/innehavare
 • Övriga medlemmar i jordbrukarfamiljen

Du kan utgå vid uppskattningen från arbetsmängden per år i normalt heltidsarbete (5 dagar/vecka), ca 1 800 arbetstimmar.

I arbetsmängden ingår inte skogsbruksarbete, hushållsarbete eller annan företagsverksamhet (t.ex. maskinentreprenad för andra gårdar).

Antal fast anställda män och kvinnor på gården/företaget

Antalet anställda för jordbruks- och trädgårdsarbete totalt, samt specificerat det antal personer som också utfört annat avlönat arbete på gården/företaget. Naturresursinstitutet sammanställer arbetsmängderna för de fast anställda utifrån uppgifter från Skatteförvaltningens inkomstregister.

Antal och arbetsmängd totalt för kortvarigt anställda på gården/företaget

Med kortvarig anställning avses anställning vars längd är mindre än sex månader. Dessa personers totala arbetsmängd inom jordbruk och trädgårdsodling 2020 anges som 8 timmars arbetsdagar (= arbetstimmarna / 8). Avbytar- och vikariehjälp uppges inte om den helt eller delvis har ersatts av LPA. Naturresursinstitutet får avbytarnas uppgifter från LPA.

Andel utländska medborgare av den fast anställda och kortvarigt anställda arbetskraften

Arbetsmängden för entreprenörer, hyrd arbetskraft m.m. på gården/företaget

I detta fall är gården inte en arbetsgivare som betalar lön, utan gården köper t.ex. en entreprenad eller tjänst. Arbetsmängden anges som 8 timmars arbetsdagar (= arbetstimmarna / 8).

II ANNAN FÖRETAGS- OCH FÖRVÄRVSVERKSAMHET 2020

Har gården/företaget någon annan företagsverksamhet utöver jordbruket/trädgårdsodlingen som hör samman med gården?

Verksamheten hör samman med gården om den utförs med gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som hör till jordbruket/trädgårdsodlingen  Verksamheten kan också ske utanför gården. Skogsvårdsarbeten i gårdens egen skog hör inte till annan företagsverksamhet.

Om gården har annan företagsverksamhet, vilka branscher omfattar verksamheten?

Om verksamheten omfattar flera branscher, vilken ger den största försäljningsinkomsten?

Hur stor är den övriga företagsverksamhetens andel av gårdens/företagets totala inkomst?

Hur många personer har arbetat inom den övriga företagsverksamheten som hör samman med gården?

 • Ägare
 • Familjemedlemmar
 • Fast anställda

Arbete som huvudsyssla och bisyssla redovisas separat. Verksamheten anses vara huvudsyssla om den årliga arbetsmängden uppgår till över 50 procent av personens totala årliga arbetsmängd.

Hur många personer har haft annan förvärvsverksamhet (t.ex. avlönat arbete eller företagsverksamhet som inte hör samman med gården).

 • Ägare
 • Familjemedlemmar

Arbete som huvudsyssla och bisyssla redovisas separat. Verksamheten anses vara huvudsyssla om den årliga arbetsmängden uppgår till över 50 procent av personens totala årliga arbetsmängd.

Har gården en skriftlig arbetarskyddsplan?

Har gården/företaget tillgång till bevattningsanläggning?

 • Om ja, hur stor åkerbruks-/frilandsodlingsareal (ha) kan bevattnas vid normal tillgång på vatten?

Växthus räknas inte med i arealen.

Brukar gården själv eller har den överlåtit till utomstående för att brukas s.k. avtalsåker?

Åkerareal för vilken brukaren inte betalar något arrende till ägaren och för vilken stöden tillfaller ägaren.

Gårdens/företagets användning av energi inom jordbruket och trädgårdsodlingen 2020 (uppskattning)

 • Förbrukningsmängder: el, brännolja, ved m.m. fasta bränslen i gårdens värmecentral
 • Gårdens egen energiproduktion

Om den redovisade förbrukningen omfattar även annan förbrukning än för jordbruk och trädgårdsodling (t.ex. för privathushållet, skogsbruket eller annan företagsverksamhet) anges jordbrukets och trädgårdsodlingens procentuella andel.

Mängd gödsel som förts bort från och tagits emot på gården (kubikmeter)

Användning av organiska och avfallsbaserade gödselmedel (kubikmeter), spridningsareal (ha).

Åkerarealer som gödslats med konstgödsel och stallgödsel (ha)
Vilken spridningsmetod har använts?

 • Bredspridning, släpslangspridning, släpfot, myllning med myllningsaggregat på högst 10 cm djup eller på mer än 10 cm djup
 • Procentandelarna för olika spridningsmetoder av den utspridda gödseln (uppskattning), spridningsarealerna (ha)
 • Nedmyllning efter ytlig tillförsel av stallgödsel
  • Ingen nedmyllning, nedmyllning inom 4 timmar eller över 4 timmar efter spridningen (procentandelar av den utspridda gödseln)

III DJURHÅLLANDE GÅRDAR

Fördelningen av gödsellagringen på olika lagringssystem (procentandelar), då mängden lagrad gödsel är som störst (i början av spridningssäsongen).

 • Fastgödsel eller flytgödsel
 • Vattengenomträngligt eller vattentätt täckmaterial eller ingen täckning

Gödsellagrets kapacitet utan tömning (månader).

Hantering av stallgödsel på gården:

 • Separering, biogasproduktion, luftning, kompostering, annan metod
 • Procentuell andel av den totala gödselmängden

Nötdjursgårdar

Antal nötdjursplatser i olika typer av boskapsstall (båsstall, lösdrift, utomhusfålla, annan)

 • Mjölkkor och övrig nötboskap separat

Har de nötdjur som hålls i boskapsstall tillgång till rastgård?

 • Under en hur stor del av året?

Tillvaratas gödseln och avrinningsvattnet från rastgården?

Går gårdens nötboskap på bete?

 • Hur många timmar per dygn?
 • Hur lång betesperiod?

Grisgårdar

Antalet grisar 1.12.2020 per kategori

Antal grisplatser i olika typer av grisstall (spaltgolv delvis eller helt, ströbädd, fast golv, utegående)

Antal platser för lösgående grisning (ingår i totala antalet grisplatser)

Gårdar med värphöns

Antal hönsplatser i olika typer av hönsstallar (inredda burar, frigående inomhus eller flervåningssystem, frigående utomhus)