Dataskydd är en grundläggande princip inom statistikverksamheten. Naturresursinstitutet har förbundit sig att iaktta dataskydd, och genom dataskyddet säkerställs att uppgifterna inlämnade av uppgiftslämnare behandlas konfidentiellt. Uppgifter på objektsnivå är sekretessbelagda, och de lämnas aldrig ut för administrativt beslutsfattande, undersökningar, tillsyn, rättegångar eller motsvarande ändamål.

Integritetsmeddelande

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska de registrerade informeras om att behandling av personuppgifter sker. Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om vilken information som ska lämnas till den registrerade då personuppgifterna samlas in från den registrerade eller från en annan källa.

Lantbruksräkningen omfattas av integritetsmedelandet för statistik över jordbruks- och trädgårdsföretag:

Statistik över jordbruks- och trädgårdsföretag (pdf)
Kundregister för Naturresursinstitutets webbtjänst stat.luke.fi (pdf)

Den allmänna kontaktpunkten för frågor om integritetsskyddet/dataskyddet är Naturresursinstitutets registratur som vid behov vidarebefordrar frågorna. Registraturen nås på kirjaamo@luke.fi eller adressen Naturresursinstitutet, Ladugårdsbågen 9, 00790 Helsingfors. Naturskyddsinstitutets dataskyddsombud är Heidi Krootila. Allmänna frågor om dataskyddet besvaras också av en expertgrupp som kan kontaktas på tietosuoja@luke.fi.

Förvaringstider

Uppgifterna sparas enligt statistiklagen 10 a § så länge som det är nödvändigt för förverkligandet av statisklagen. Därefter tas uppgifterna bort inom ett år om inte Riksarkivet med stöd av arkivlagen (831/1994) bestämt att uppgifterna ska arkiveras permanent.

Utlämnande av statistikuppgifter för statistikföring och forskningsändamål

Den allmänna principen är att statistikuppgifter på objektsnivå inte lämnas ut i identifierbar form till utomstående. I statistiklagen fastställs vilka uppgifter som är offentliga och som alltid kan lämnas ut. Som statistikmyndighet kan Naturresursinstitutet lämna ut sekretessbelagda uppgifter på objektsnivå till andra statistikmyndigheter eller för vetenskaplig forskning eller statistiska utredningar. Även i dessa fall strävar Naturresursinstitutet efter att lämna ut uppgifter på objektsnivå utan identifieringsuppgifter.

Utlämnande av uppgifter på objektsnivå är även möjligt med uppgiftslämnarens samtycke med stöd av en fullmakt från uppgiftslämnaren. Fullmaktsförfarandet kan tillämpas vid utlämnande av uppgifter när uppgiftsmottagaren inte använder uppgifterna för undersökningar, tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller annan motsvarande verksamhet.

De som behöver uppgifter på objektsnivå ska ansöka om tillstånd för utlämnade av statistikuppgifter hos enheten Statistiktjänster vid Naturresursinstitutet.
Statistikdirektören fattar beslut om utlämnande av uppgifter.

Läs mer om utlämnande av uppgifter (på finska)

Statistiska dataskyddsmetoder

Statistiska tabeller utarbetas så att uppgiftslämnarna eller uppgifterna inlämnade av dessa inte kan identifieras direkt eller indirekt utifrån tabellerna. Om en uppgift dock är offentlig enligt statistiklagen tillämpas inte ovan nämnda förbud. Avslöjande av sekretessbelagda uppgifter vid offentliggörande av uppgifter kan förhindras genom att använda statistiska dataskyddsmetoder, till exempel genom att dra gränsen vid tre statistiska objekt för offentliggörande av uppgifter eller dölja antalet uppgiftslämnare.

Vid val av dataskyddsmetod fästs uppmärksamhet vid uppgifternas kvalitet, till exempel vid hur känsliga variablerna i tabellen är, populationens storlek, antalet variabler, statistikområdets storlek och exakthet samt hur olika metoder inverkar på statistikinnehållet. På valet av krypteringssätt inverkar alltid hur offentliga och/eller känsliga uppgifter det är fråga om, vilket fenomenområde som statistikförs och vilken referensperioden för statistiken är, dvs. hur ofta statistiken offentliggörs.

Statistikverksamheten styrs av följande bestämmelser och principer

Det viktigaste syftet med statistikverksamheten är att ge en opartisk, mångsidig och tillförlitlig bild av samhället med respekt för uppgiftsobjektens dataskydd och genom likabehandling av kunderna. I sin statistikverksamhet iakttar Naturresursinstitutet följande principer med bestämmelser om det statistiska dataskyddet.

1) Förenta nationernas statistiska kommission antog 10 grundläggande principer för officiell statistik 1994. Enligt den sjätte grundläggande principen finns det i statistikverksamhet ett strikt dataskydd gällande objektsuppgifter och ett krav på att objektsuppgifter används endast för statistiska ändamål.

2) Dataskyddsbestämmelserna gällande statistikverksamhet behandlas i statistiklagen, Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet inklusive förordningen om offentlighet. Dessutom styrs statistikframställningen av flera olika statistikspecifika bestämmelser. Vi behandling av personuppgifter ska EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella dataskyddslagen tillämpas.

3) Enligt Statistikcentralens yrkesetiska handbok (pdf, på finska) är huvudregeln vid offentliggörande av statistik att uppgifter om enskilda statistiska objekts egenskaper ska skyddas. Statistiska uppgifter får offentliggöras endast på så sätt att de inte avslöjar konfidentiella uppgifter till exempel genom att jämföra dem med andra uppgifter. Uppgifter anses inte vara identifierbara om identifieringen skulle kräva oproportionellt mycket tid, kostnader eller arbetskraft.

Rätt till tillgång till egna uppgifter

Var och en kan kontrollera sina uppgifter i registren. Om du vill kontrollera vilka uppgifter om dig som finns lagrade i Naturresursinstitutets register kan du göra det enligt Naturresursinstitutets anvisning.